Allgemeine Verkaufsbedingungen

 Algemene verkoopsvoorwaarden Van Hoof W. BVBA 

 

Inleiding 

 

Conform de geldende wetgeving zijn de huidige algemene voorwaarden van de verkoper van toepassing op elke bestelling doorgegeven aan deze laatste. Zij kunnen worden aangepast , in het kader van de speciale verkoopsvoorwaarden, wanneer de kenmerken van de transactie zulks vereisen. Elke bestelling doorgegeven aan de verkoper houdt in dat de koper akkoord gaat met de huidige algemene voorwaarden en van zijn kant afziet van zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden. 

 

I. Algemeen 

 

De prijzen en inlichtingen vervat in de catalogi, brochures en tarieven zijn indicatief, de Verkoper behoudt zich het recht voor eender welke wijziging aan te brengen in beschikbaarheid, vorm, afmeting of materiaal van zijn machines en machineonderdelen. 

De levering omvat precies en uitsluitend het materieel vermeld in de offertes en de prijsopgave. Ook het aanvaarden van de offertes en prijsopgaven houdt impliciet het akkoord in met de huidige voorwaarden. 

De gewichten vermeld in de prijsopgave of op de markt zijn indicatief, zij kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot klachten of prijskortingen als het materieel aan een vaste prijs verkocht werd. 

Voor bijkomende leveringen wordt de prijs en termijn overeengekomen tussen Verkoper en Klant vooraleer ze uitgevoerd worden. In geen enkel geval kunnen de voorwaarden voorbijkomende leveringen afbreuk doen aan die van de hoofdbestelling. 

In geval, om welke reden dan ook, bepaalde van de hierna vermelde voorwaarden niet kunnen worden uitgevoerd, blijven de overige algemene voorwaarden toch van kracht. 

Wij behouden ons het recht voor het materiaal te leveren dat het voorwerp van de bestelling uitmaakt met al de wijzigingen die door de constructeurs zouden aangebracht zijn. 

 

II. Bestellingen en offertes 

 

Onze offertes worden gedaan onder voorbehoud van het sluiten van een verkoopovereenkomst en zijn niet bindend. De bestelbon vernietigt iedere voorafgaande briefwisseling of mededeling: alleen dit stuk maakt de basis uit van de verkoop. Verbintenissen buiten onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden aangegaan door onze vertegenwoordigers en agenten binden ons pas na uitdrukkelijke aanvaarding van onzentwege. Projecten, studies en documenten van eender welke aard overhandigd of verzonden door de verkoper blijven ten allen tijde zijn volledige eigendom. Ze moeten aan hem terugbezorgd worden zodra hij daarom verzoekt en mogen niet meegedeeld worden aan derden noch uitgevoerd worden zonder zijn schriftelijke toestemming. 

Elke bestelling die schriftelijk of mondeling doorgegeven wordt, net als de aanvaarding van een offerte van de verkoper, houdt formeel het akkoord in met de huidige algemene verkoopsvoorwaarden. De Verkoper zal geen rekening houden met eventuele tegengestelde clausules die niet expliciet opgenomen werden in de aanvaarding van de bestelling. 

In geval van financiering wordt de verkoop afgesloten onder de opschortende voorwaarde dat die financiering verkregen wordt binnen een maximum termijn die bij bestelling bepaald wordt. Als deze voorwaarde binnen de bepaalde tijd niet is vervuld, wordt de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden door het eenvoudig verstrijken van de bepaalde datum. 

In de herstellingsbestekken, waarvan de kosten ten laste vallen van de klant, wordt rekening gehouden met de prijzen in voege op het ogenblik van de opstelling van het bestek. Wij houden ons uitdrukkelijk het recht voor de prijzen aan te rekenen die op het ogenblik van de uitvoering van de werken van toepassing zijn. Indien bepaalde onderdelen tijdens het werk vervangen moeten worden, dan zullen de kosten daarvan aan de klant gefactureerd worden tegen de prijzen geldend op het ogenblik van de uitvoering van de werken. 

 

III. Leveringstermijnen 

 

Onze goederen worden geacht geleverd te zijn in onze werkplaatsen voor dat de verzending plaats vindt. De levering wordt als gedaan beschouwd hetzij door de directe terhandstelling aan de klant, hetzij door eenvoudig bericht dat de goederen ter beschikking staan, hetzij door de levering der goederen in de fabrieken of magazijnen van de verkoper aan een verzender of vervoerder, die door de klant werd aangewezen, of bij gebreke aan deze aanwijzing, door de verkoper gekozen. Het beginsel van de levering in de fabrieken of magazijnen van de verkoper zal geen afwijking kunnen ondergaan door aanwijzingen zoals: levering franco station, kade, woning of terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke vervoerskosten, die slecht als schikkingen moeten worden beschouwd zonder overdracht van de verantwoordelijkheid. Wanneer de verzending door een feit wordt vertraagd, dat aan de koper te wijten is, zal het materieel als geleverd worden beschouwd en zullen de risico’s aan deze worden overgedragen, vanaf de dag waarop het materieel gereed is voor verzending. Wanneer de klant de goederen niet binnen de 48 uur te rekenen vanaf bericht van terbeschikkingstelling in ontvangst genomen heeft, zal hij de kosten voor het opslaan ervan moeten dragen. 

De leveringstermijnen vermeld op de bestelbon of bevestiging van de bestelling zijn louter indicatief. Eventuele vertragingen van onze zijde kunnen nooit aanleiding geven tot schadevergoedingen of verbreking van de bestelling. De leveringstermijn wordt automatisch verlengd in geval van overmacht, staking, oorlog, overstroming enz. In geval van definitief beletsel, onafhankelijk van onze wil, zullen onze verplichtingen definitief een einde nemen zonder mogelijk verhaal, om welke reden ook, vanwege de klant. Voor de levering van materiaal loopt de termijn slechts na ontvangst van alle gegevens en richtlijnen die het mogelijk moeten maken de bestelling uit te voeren. Voor herstellingen loopt de termijn slechts na het akkoord van de klant met ons bestek en voor zover het materiaal in onze werkplaatsen gedeponeerd wordt. Bovendien zijn wij van alle verplichtingen betreffende termijn ontslagen wanneer tijdens de uitvoering van de bestelling wijzigingen worden aangebracht. 

Indien de koper het aangekochte materieel op het overeengekomen tijdstip niet in ontvangst neemt, en na een aangetekende ingebrekestelling om zijn verplichtingen binnen een nieuwe termijn van tien dagen vanaf de verzending van de aangetekende brief te vervullen, zullen wij de keuze hebben: 

  • hetzij de uitvoering van het contract te eisen, onder voorbehoud van vergoeding van de schade die voor ons voortvloeit uit het laattijdig in ontvangst nemen door de koper 
  • hetzij ervan uitgaan dat de verkoop als ontbonden wordt beschouwd. 

Bij ontbinding van de verkoop door de schuld van de koper zullen wij het recht hebben een forfaitaire vergoeding te eisen gelijk aan 20 % van de overeengekomen prijs, het meer gevorderde door de verkoper te bewijzen. 

 

IV. Prijzen en betalingsvoorwaarden 

 

Behoudens andersluidende bepalingen gelden onze prijzen in onze fabrieken of magazijnen, belastingen ten laste van de klant. Onze prijzen zijn van rechtswege zonder verwittiging onderhevig aan de marktschommelingen en zullen definitief bepaald worden rekening houdende met de prijzen die door onze fabrieken vastgesteld worden en die op de dag van de terbeschikkingstelling van de klant van toepassing zijn. 

Het materiaal wordt niet door ons verzekerd, behoudens uitdrukkelijk verzoek van de klant en op zijn kosten. 

In geval van gespreide betalingen zijn de overeengekomen voorschotten op de vastgestelde vervaldagen verschuldigd, zonder dat de klant een vertraging in de levering kan oproepen om zich aan zijn verplichtingen te onttrekken. 

Het contract bepaalt de betalingsvoorwaarden. Bij gebrek daaraan, geldt de volgende voorwaarde: 100% bij de bestelling. De betalingen worden uitgevoerd op het adres van de verkoper, netto en zonder korting. De bedragen die niet contant betaald worden, moeten gedekt zijn door aanvaarde effecten. De betalingsvoorwaarden kunnen onder geen enkel voorwendsel vertraagd worden, zelfs niet bij den geding. De betalingen door de koper moeten strikt overeenkomen met de bedragen die voorkomen op de facturen van de verkoper. De Koper zal geen enkele korting in rekening kunnen brengen op het verschuldigde bedrag zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Verkoper. 

Bij gebrek aan andere bepalingen overeengekomen tussen de partijen, worden onderhouds- en herstellingswerken en ook navolgende levering van uitrusting of geleverd tijdens de montage onmiddellijk gefactureerd en zijn ook deze netto en zonder korting te betalen. 

Bij verkoop, overdracht, inpandgeving of de inbreng in de vennootschap of de handelsonderneming of van zijn materieel door de Koper, worden de openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de voordien overeengekomen betalingsvoorwaarden. 

 

V. Aanvaarding 

 

De ondertekening door de klant van de leveringsbon geldt als aanvaarding van de levering. Voor zover de aanvaarding van de levering niet uitdrukkelijk zou zijn gebeurd door de ondertekening van de leveringsbon, moeten de klachten betreffende de conformiteit ervan op straffe van verval schriftelijk gebeuren binnen de 8 dagen na levering en voor ingebruikname, behandeling, bewerking of doorverkoop van de koopwaar. 

 

VI. Transport en verzekeringen 

 

De Verkoper behoudt zich het eigendom voor van de verkochte goederen tot op het moment waarop de betaling effectief en in zijn geheel uitgevoerd werd zowel voor het hoofdelement als voor de toebehoren. 

Het ontbreken van de betaling op een van de vervaldagen kan leiden tot het terug eisen van de goederen. 

Niettegenstaande neemt de Koper vanaf de levering, in de zin van artikel V hierboven, de kosten en risico’s en gevaren op zich voor verlies of verval van deze goederen net als de verantwoordelijkheid voor schade die ze kunnen veroorzaken. De klant moet de zendingen bij aankomst nakijken en desgevallend verhaal uitoefenen tegenover de vervoerders. 

 

VII. Monteren 

 

Behoudens andersluidende overeenkomst, gebeurt het monteren door ons toedoen, op kosten van de klant, op de door hem bepaalde plaats. Daartoe zal de klant ons gratis het nodige materiaal en personeel ter beschikking stellen, zonder enige aansprakelijkheid van onzentwege. Alle montage-, demontage- en vervoerkosten van het materieel tot een door de klant aangegeven plaats, die niet overeenstemt met de leveringsplaats in de orderbevestiging aangeduid, komen uitsluitend ten laste van deze laatste. 

 

VIII. Boeteclausule 

 

Alle leveringen zijn uitsluitend betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te 2540 Hove op de op de bestelbon of factuur vermelde data. Voor onze werken is een voorschot van 50 % bij de bestelling en het saldo bij de beëindiging ervan verschuldigd. 

Het in gebreke blijven van betalingen voor leveringen en prestaties op de vervaldag vermeld op de facturen van de verkoper brengt volgens uitdrukkelijke overeenkomst en zonder voorafgaande waarschuwing door de verkoper met zich mee wat volgt: 

  • De onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande verschuldigde bedragen, ongeacht de overeengekomen regeling. 
  • De opeisbaarheid uit hoofde van de boeteclausule van een schadevergoeding gelijk aan 20% van de verschuldigde bedragen, naast de interesten zoals bepaald door de volgende alinea en de eventuele door de Verkoper geleden juridische kosten. 
  • De betaling van het verschuldigd bedrag vermeerderd met een interest van twaalf percentpunten en afgerond tot het volgende halve percentpunt vanaf de datum van de vervaldag tot de dag van de werkelijke betaling. 
  • Wanneer 1 maand na het vervallen van een termijn nog steeds geen betaling ontvangen werd, dan stemt de koper er uitdrukkelijk mee in dat het ondertussen volledig opeisbaar saldo (zie hierboven) zal verhoogd worden met 12 %, met een minimum van € 65 bij wijze van forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding voor het geleden nadeel (vb. dossierkosten). 

 

IX. Prestaties ter plaatse 

 

De Verkoper kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele materiële en/of financiële gevolgen door het geheel of gedeeltelijk niet uitvoeren of een laattijdige uitvoering of een slechte uitvoering van de verplichtingen die niet uitdrukkelijk vallen onder de voorwaarden van de bestelling. 

Wel integendeel, de verkoper heeft het recht de Koper te factureren voor elke opgelopen meerkost veroorzaakt door zowel het feit van deze vertraging als door eventuele noodzakelijke terugnames of nog door bijkomende werken gevraagd door de Koper in de loop van de uitvoering door de verkoper van de initiële bestelling. 

Het feit dat de Verkoper de leiding op zich neemt van de montagewerken ter plaatse ontslaat de Koper in geen geval van zijn verplichting de werken te superviseren tijdens de niet-werkdagen. 

In geval van verkoop met prestaties ter plaatse, kan de verkoper slechts gehouden worden aan deelname aan een eventuele gedeelde rekening (gewoonlijk genoemd “pro rata rekening”) voor de duur en de waarde van de genoemde prestaties ter plaatse, waarbij elke afwijking van dit principe als niet-bestaand beschouwd wordt. 

 

X. Contractuele garantievoorwaarden van het materieel 

 

De Verkoper verbindt zich ertoe elke functionele fout te herstellen die zich voordoet bij een gebrek in het ontwerp, het materiaal of de uitvoering (met inbegrip van de montage als deze taak hem werd toevertrouwd) binnen de grenzen van de hiernavolgende bepalingen. 

De verplichting van de verkoper is niet van toepassing als de fout zich voordoet door materiaal geleverd door de Koper, of door een ontwerp opgelegd door deze laatste. 

Elke garantie vervalt eveneens bij incidenten die voortvloeien uit onverwachte omstandigheden of overmacht, net als bij vervangingen of herstellingen die het gevolg zijn van de normale slijtage van het materieel, van beschadiging of ongevallen die het gevolg zijn nalatigheid, gebrek aan toezicht of onderhoud en het foutief gebruiken van het materieel. 

De garantie geldt uitsluitend voor de eerste Koper en kan niet worden overgedragen aan een derde zonder voorafgaand akkoord van de Verkoper. 

De garantie wordt pas toegekend nadat de defecte stukken onderzocht werden en teruggezonden werden naar de werkplaats van de verkoper of zijn goedgekeurde vertegenwoordiger. Elk onderdeel geleverd voor de aanvaarding van de garantie wordt gefactureerd. 

Het is de taak van de verkoper voor eigen rekening en zo snel mogelijk elk door de garantie gedekt gebrek dat hem wordt meegedeeld te herstellen, de Verkoper kan indien nodig de maatregelen voor het materieel wijzigen om te voldoen aan zijn verplichtingen. 

De werken die voortvloeien uit de garantieverplichting worden uitgevoerd in de werkplaats van de verkoper of zijn goedgekeurde vertegenwoordiger. De verkoper neemt geen kosten voor zijn rekening die, in geval de aard van het materieel de herstelling verplicht ter plaatse moet gebeuren, overeenstemmen met de expertise en de herstelling, evenals van de tijd die verstreek voor de werken of de demontage- en montagewerken die nodig zijn voor de gebruiksdoeleinden of de implementatie van dit materieel en wat betreft die onderdelen die niet inbegrepen zijn in de betreffende levering. 

De kosten voor het transport van het materieel of de defecte onderdelen en die van het terugzenden van het materieel en de herstelde of vervangen onderdelen zijn voor rekening van de Koper net als in geval van een herstelling ter plaatse evenals de reis- en verblijfskosten van de vertegenwoordigers van de Verkoper. 

De onderdelen vervangen onder garantie worden opnieuw eigendom van de Verkoper. 

Om van de garantie te kunnen genieten, moet de Koper: 

Een rapport bezorgen aan de verkoper van de ingebruikname vanaf het moment waarop deze werd uitgevoerd. 

Zich ervan vergewissen dat de brandstof, smeerolie en koelvloeistoffen en/of het water gebruikt voor hun bereiding van goede kwaliteit en zuiver zijn en voldoen aan de richtlijnen van de producent van de motor. 

Een onderhoudscontract aangaan met de Verkoper, minstens gedurende de waarborgperiode. Een onderhoudsrapport bijhouden waarin hij de datum, reden en resultaten noteert van tests, visuele controles, interventies, gewone onderhoudsbeurten, onderhoudsbeurten net als alle observaties en vaststellingen van eventuele feiten tijdens het gebruik. 

De Verkoper op de hoogte brengen, onmiddellijk en schriftelijk, van alle fouten die hij toeschrijft aan het materieel en alle bewijzen leveren om hun gegrondheid aan te tonen. Hij moet de Verkoper elke gelegenheid geven zelf deze fouten vast te stellen en hen te verhelpen, hij moet zich bovendien onthouden, behoudens uitdrukkelijk akkoord van de verkoper, van het zelf uitvoeren of het door een derde laten uitvoeren van een herstelling. Alleen herstellingen uitgevoerd door de Verkoper of zijn afgevaardigde kunnen in aanmerking genomen worden voor garantie- aanvragen. 

 

XI. Contractuele garantieperiode van het materieel: 

 

Het gekocht en betaald materiaal waarborgen wij tegen elk gebreke in het werk, gedurende de duur van maximum 12 maanden, tenzij ander overeengekomen, te rekenen vanaf de levering. De klant die de waarborg aanvoert moet, op straf van verval, ons daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen en de defect geachte onderdelen op zijn kosten voor onderzoek terugzenden. 

Wij zijn van elke waarborg ontslagen wanneer het materiaal hersteld werd door derden of wanneer de onderdelen vervangen worden door andere, niet oorspronkelijke onderdelen. Zijn eveneens uit de waarborg uitgesloten, de stukken, beschadigingen, ongevallen, enz… te wijten aan een overdadig of abnormaal gebruik, een tekort aan zorgen, een ontoereikend onderhoud, een vergetelheid of onervarenheid van de personen die zich van het materieel bedienen. 

Onze aansprakelijkheid is bij uitdrukkelijke overeenkomst strikt beperkt tot de herstelling, in onze werkplaatsen, van de onderdelen die als defect erkend werden, met uitsluiting van alle andere schadevergoedingen om welke reden ook. De vervangen onderdelen blijven onze eigendom. 

De verkoper behoudt zich ook het recht voor, indien hij verantwoordelijk is, de bestaande inrichtingen van het materieel te veranderen, om aan de waarborgen die hem opgelegd zijn te voldoen. 

De herstelde of vervangen onderdelen vallen op hun beurt niet meer onder garantie. 

Wanneer een voorbereiding voorzien wordt voor een langdurige opslag, moet deze uitgevoerd worden door de verkoper in zijn werkplaats en vermeld worden bij de initiële bestelling. De opslag moet uitgevoerd worden volgens de aanbevelingen van de Verkoper. 

Herstellingen: tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geven herstellingswerken geen enkele aanleiding tot een andere of verlengde garantie. De waarborg zal van rechtswege ophouden in geval van afstand van overdracht van het materieel. Hetzelfde geldt wanneer het geleverde materieel niet op een van de overeengekomen vervaldagen betaald wordt. 

Voor onderdelen die buiten de fabrieken van de constructeur behandeld werden, zal alleen de waarborg van de fabrikant van die onderdelen van toepassing zijn, met uitsluiting van de waarborg die het voorwerp uitmaakt van onderhavig artikel. 

 

XII. Aansprakelijkheid 

 

De aansprakelijkheid van de Verkoper wordt strikt beperkt tot de verplichtingen hier bepaald en het wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verkoper op geen enkele manier aansprakelijk gesteld kan worden voor immateriële schade, die al of niet het gevolg is van materiële schade zoals beschreven in artikel XI hierboven zoals: verlies van exploitatie, welke kosten of uitgaven dan ook als gevolg van de onbeschikbaarheid van het betreffende materieel, schade geleden door derden, enz. (Deze lijst is niet exhaustief.) 

 

XIII. Vrijwaringsclausule 

 

Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken, dient door de koper te worden ingesteld binnen de 2 maand van de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waarvan de vordering bij toepassing van artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek onontvankelijk is. Deze vordering met bovendien, op straf van verval, worden ingesteld binnen het jaar na de levering. Zo er verantwoordelijkheid is in hoofde van de verkoper, zal de koper de schade concreet moeten bewijzen. Indien de klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden, beperkt de verplichting van de verkoper zich tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige of beschadigde goederen en kan de schade maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van het verkochte goed. Geen enkele andere schade van de koper of een derde, komt in aanmerking voor vergoeding. Elke aansprakelijkheid van de verkoper is in elk geval uitgesloten, wanneer de schade zou zijn veroorzaakt door samenloop van een gebrek in het product en door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is

 

XIV. Ontbinding van het contract en eigendomsvoorbehoud 

 

In het geval dat de koper, om welke reden ook, niet volledig zijn verplichtingen zou nakomen en onder meer zou nalaten één of meerdere verschuldigde bedragen op de overeengekomen vervaldag(en) te betalen, niettegenstaande aangetekende ingebrekestelling hiertoe, alsook in geval van faillissement of in vereffeningstelling van de koper, kan de verkoop ten laste van de koper van rechtswege worden ontbonden na aangetekende melding in die zin vanwege de verkoper. In dit geval is de koper van rechtswege gehouden tot de teruggave van de verkochte goederen en tot betalen van de schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 20 % van de verkoopprijs, het meer gevorderde door de verkoper te bewijzen. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verantwoordelijkheid en het risico over de verkochte goederen en hun toebehoren op de koper overgaan van bij het sluiten van de overeenkomst, maar dat zij de uitsluitende eigendom blijven van de verkoper zolang de koper zijn verplichtingen niet volledig heeft uitgevoerd, onder andere de verkoopprijs nog niet volledig heeft betaald, eventuele nalatigheidsinteresten nog verschuldigd is of ook nog alle bijkomende kosten. Het aan de koper verboden de verkochte goederen hetzij te verkopen, hetzij te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de verkoopprijs niet volledig is betaald. 

Krachtens bovenstaande bepalingen heeft de verkoper het recht om onmiddellijk de verkochte goederen met hun toebehoren terug te nemen daar waar ze zich bevinden, waarbij alle kosten van weghalen, waaronder demontage, vervoer, en dergelijke ten laste vallen van de koper. De koper is verplicht aan de verkoper mee te delen waar de goederen zich bevinden en alle medewerking te verlenen voor de weghaling. Als dit weghalen door welke oorzaak ook zou worden verhinderd door toedoen van de koper, zijn aangestelden of zijn schuldeisers, is de koper van rechtswege een schadevergoeding aan de verkoper verschuldigd ten belope van € 50 per dag tot op de dag dat de goederen in het bezit worden gesteld van de verkoper. 

Dit alles onverminderd het voorrecht van de verkoper waarop de verkoper naar zijn vrije keuze beroep zal kunnen doen. De neerlegging van de factuur ter griffie van de rechtbank van koophandel te dien einde kan geenszins worden geïnterpreteerd als welkdanige verzaking aan één of meerdere van bovenstaande bepalingen. 

 

XV. Geschillen 

 

Als zich een geschil voordoet betreffende een levering of de bijhorende regeling, zijn alleen de rechtbanken bevoegd in de zetel van de verkoper, ongeacht de overeengekomen verkoops- en betalingsvoorwaarden, zelfs in geval van beroep of meerdere verweerders. Het werken met wissels houdt geen schuldvernieuwing in en brengt geen wijziging in de bevoegdheid met zich mee. 

De Belgische wetgeving is van toepassing, met uitsluiting van alle andere. 

 

 

Garantie procedure 

 

Herstellingen onder garantie 

 

Vooraleer het toestel terug te sturen, raden wij U ten stelligste aan om eerst contact op te nemen met de technische dienst van Van Hoof W BVBA teneinde het probleem aan het toestel te kunnen bespreken en misschien dan onmiddellijk op te lossen. Zo vermijden we onnodige onkosten. Enkele punten na te kijken: oliepeil, kraan brandstof open, contact aan, enz. 

 

Terugzending aan Van Hoof W BVBA 

 

Het toestel dient volledig en in zijn originele verpakking te zijn. 

Steeds goed verpakt en stevig vastgemaakt op een pallet. 

De brandstoftank moet leeg zijn. 

Het toestel dient vergezeld te zijn van een klein woordje uitleg omtrent de pannen. 

Een kopie van het aankoopbewijs bijvoegen. 

 

Uitleg omtrent de panne 

 

Teneinde de oorzaak van de panne snel te kunnen achterhalen, is het van groot belang de juiste omschrijving bij te voegen van hoe de panne opgekomen is. Was dit met of zonder belasting, welk soort belasting, hoeveel Kw, welke toepassing, …? 

Best nagaan of de klant de gebruiksaanwijzing grondig heeft gelezen want achteraan staat uitgelegd wat je moet doen bij problemen met het toestel. 

 

Reparaties dienen naar volgend adres opgestuurd te worden 

 

Van Hoof W 
Lijsterbessenweg 4 
2540 Hove 
T.a.v. Werner Van Hoof 
tel: 0488/274.007 

 

Opmerkingen 

 

Herstellingen worden in enkele dagen uitgevoerd. 

Van Hoof W BVBA zorgt voor een snelle retourlevering van het herstelde toestel. 

Alle defecten tengevolge van misbruik of onjuist gebruik ervan worden niet onder garantie genomen. 

Toestellen die terugkomen zonder aankoopbewijs worden ook niet onder garantie hersteld. 

Andere voorwaarden, zie onze verkoopsvoorwaarden in bijlage. 

 

Van Hoof W BVBA – Lijsterbessenweg 4 – 2540 Hove – België – 0488/274.007 – info@vanhoofw.be – BTW BE 0830 855 577